کمک آموزشی

 

وارد شدن  به سایت های داخلی از طریق http  

 

1. کیلیک کردن و کپی کردن ادرس URL اولین قدمی است که برمیدارید 

 

 

 

 

2.لینک کپی شده را در تب جدید وارید کنید و بدون شک آدرس HTTPS را مشاهده میکنید 

 

 

 

 

3.با ویرایش کردن آدرس HTTPSو تغییر آن بهHTTP میتوانید به راحتی سایت های داخلی به خصوص پست بار را در اختیار داشته باشید

 

 

 

 


4. در پایان میتوانید سایت پست بار یا هر سایت داخلی دیگر را داشته باشید