حق مقر

به ازای هربار مراجعه پستچی محترم به آدرس فرستنده  و جمع آوری مرسولات شما عزیزان به هر مقدار که باشد مبلغ ثابت 3000 تومان به مجموع سفارش شما اضافه می شود که این هزینه از بابت حق مقر به اولین سفارش همان روز شما اضافه می شود.

 

 

لازم به ذکر است که در صورتی که شما از یک آدرس ثبت سفارش کرده باشید حق مقر روی اولین سفارش اعمال شده و برای سفارش های بعدی شما به هر تعداد که باشد افزوده نمی شود اما اگر آدرس های فرستنده شما در یک روز 10 آدرس متفاوت باشد که پستچی محترم برای جمع آوری هر کدام از مرسولات به 10 آدرس مختلف رجوع کند برای هر 10 سفارش حق مقر اعمال می شود ، همین طور مدت هر بار اعمال حق مقر 24 ساعت می باشد.