نقشه ی پستی تهران - کدیاب

 

 

نقشه پستی تهران

 

 

برای متوجه شدن اینکه شما جز کدام مناطق هشت گانه پستی تهران می باشید باید به دو رقم اول کد پستی خود نگاه کنید و بر اساس آن هنگام ثبت آدرس آن منطقه را انتخاب کنید  شماره 14 نشان دهنده این می باشد که شما در منطقه 14 پستی می باشد