جستجو
فارسی - پست بار

استخدام

مدارک لازم جهت استخدام  در شرکت بازارمتریال

کلیه همکاران میبایستی

 مدارک ذیل را قبل از شروع همکاری به شرکت ارائه دهند:

      کپی شناسنامه و کپی کارت ملی و جمله کپی با اصل سند مطابقت دارد به دست خط فرد روی کپی لحاظ شود.

      دو قطعه عکس 4×3.

      کپی مدرک تحصیلی.

      پایان خدمت آقایان

      تضمین به صورت چک یا سفته که توسط شرکت معین  می شود.

      ارائه مشخصات 3 نفر از آشنایان که فرد را به خوبی بشناسند شامل: 1- نام و نام خانوادگی 2- شغل 3- شماره تماس

      گواهی عدم سوء پیشینه و گواهی عدم اعتیاد که زمان آن به توسط شرکت مشخص می شود.

      برگه تسویه حساب

      قراردادآزمایشی

      قرارداد کار مدت معين

      تمدید فصلی قرارداد کار مدت معين

لینک دانلود فرم استخدام