Search
English
Back to all

اجرایی شدن پروژه ی قیمت تمام شده خدمات پایه پستی، یک گام رو به جلو است

11 Dec 2018

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پست،در جلسه، ارزیابی عملکرد استان های گروه پستی 8، مهندس نعمتی ، معاون وزیر، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، در سخنانی به اولویت های شرکت ملی پست اشاره کرد، و گفت: براساس برنامه ریزی صورت گرفته، دو پروژه ی جی نف و قیمت تمام شده به لحاظ ساختاری و عملی، در اولویت شبکه ی پستی است.

وی افزود: در جریان جلسه ،مجمع صاحبان سهام ، از وضعیت کلی شبکه، ارزیابی به عمل آمده ،و مقرر شد بابت خدمات پایه ی پستی که پست ملزم به ارائه ی خدمت است، قیمت تمام شده تعیین، و مشخص شود.

مدیرعامل سپس به فضای کسب و کار ایجاد شده، براساس مأموریت های جدید شبکه ی پستی پرداختند و گفت: فناوری تغییرات زیادی در حوزه ی کسب و کار به وجود آورده است، که چنانچه نسبت به این تغییرات بی تفاوت باشیم، و یا دیر وارد عمل شویم ، از بازار عقب خواهیم ماند!

رئیس هیئت مدیره، از پست به عنوان یک بنگاه اقتصادی نام برد، که باید برای اداره ی خود در این حوزه فعالانه حضور داشته باشد، و بر همین اساس نمی توان به سادگی، از کنار تغییرات ایجاد شده رد شد.

مهندس نعمتی در ادامه به پروژه ی جی نف اشاره کرد و گفت: این پروژه بر اساس ارزیابی ها، درآمد و ترافیک خوبی را وارد شبکه خواهد کرد، و باید زیرساخت های آن با کمک دستگاه های ذیربط فراهم گردد، و هر چه سریع تر سرویس های مربوطه راه اندازی شوند.

مدیرعامل پس از آن، در خصوص راه اندازی برخی  از سرویس های با ارزش افزوده گفت: کیفیت عامل مهمی است، که در ایجاد و راه اندازی سرویس های متنوع و مختلف، به صورت سراسری نقشی اساسی دارد ، و این مهم تنها با نظارت دقیق و مستمر ، به ثمر خواهد نشست.

معاون وزیر همچنین، ارسال ملزومات نامه رسانی به استان ها را ،یکی دیگر از اقدامات مهم صورت گرفته در حوزه ی توزیع برشمردند و تصریح کرد: توجه به این حوزه و رفع نیازهای آنان ،می تواند در بهبود کیفیت خدمات موثر باشد، و مدیران واحدهای اجرایی، باید توجه ویژه ای به این امور نیز داشته باشند.

مهندس نعمتی با تأکید به اینکه ، قابلیت بسیار خوبی در بازار، برای حضور خدمات پستی وجود دارد، خواستار تلاش و جدیت بیشتر مدیران، در ماه های رو به پایان سال شدند و اظهار داشت: با توجه به برنامه های تدوین شده، از سوی معاونت های فنی و برنامه ریزی، انتظار می رود مدیران، به دقت و طبق برنامه پیش رفته ، و براساس مأموریت های جدید، برنامه ریزی نمایند.

وی تاکید کرد: تدوین برنامه ی سال 98 نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

 

تیم خبری پست بار

 

Comments
Leave your comment Close