جستجو
فارسی - پست بار

سرویس پیشتاز

 

برای استفاده از سرویس بروی تصویر کلیک کنید. 

 

مدت زمان قبول تا توزیع مرسوله نام خدمت

 درون شهری : 1 روزه

 مراکز استان به شهرهای تابعه : 1 روزه

 شهرهای یک استان به شهرهای همان استان : 2 روزه

 قبول در استان و توزیع در نفاط روستایی همان استان : 3 روزه  

 مراکز استان به مراکز استان همجوار : 1 روزه

 مراکز استان به شهرهای استان های همجوار : 2 روزه

 شهرهای یک استان به شهرهای استان های همجوار : 3 روزه

مراکز استان ها به مراکز استان های غیرهمجوار : 2 روزه

مراکز استان ها به شهرهای استان های غیرهمجوار : 3 روزه

شهرهای یک استان به شهرهای استان های غیرهمجوار : 4 روزه

قبول در یک استان و توزیع در نقاط روستایی استان های دیگر: 5 روزه

سرویس
پیشتاز