جستجو
فارسی - پست بار

سرویس سفارشی

برای استفاده از سرویس بروی تصویر کلیک کنید.  

مدت زمان قبول تا توزیع مرسوله نام خدمت

   درون شهری : 2 روزه                         

   مراکز استان به شهرهای تابعه : 3 روزه

   شهرهای یک استان به شهرهای همان استان : 3 روزه    

   قبول در استان و توزیع در نفاط روستایی همان استان : 4 روزه

   مراکز استان به مراکز استان همجوار : 3 روزه

   مراکز استان به شهرهای استان های همجوار : 4 روزه   

   شهرهای یک استان به شهرهای استان های همجوار : 5 روزه

مراکز استان ها به مراکز استان های غیرهمجوار : 4 روزه   

مراکز استان ها به شهرهای استان های غیرهمجوار : 5 روزه   

شهرهای یک استان به شهرهای استان های غیرهمجوار : 6 روزه   

قبول در یک استان و توزیع در نقاط روستایی استان های دیگر: 7 روزه   

سرویس
سفارشی